باید در فضای مجازی کنشگران ملی داشته باشیم

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک با بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم در این فضا بازیگر باشیم بایسیتی نسبت به بازیگران این فضا آگاهی داشته باشیم و روابط کنش گران این فضا را بدانیم و آگاه باشیم که آمریکایی ها همانطور که سخت افزار و نرم افزارهای ما را به تصاحب خود درآوردند به دنبال مدیریت فکر و ذهن ما نیز هستند تا سبک زندگی و نظام مصرف ما را شکل دهند تا جایی که نه تنها کاربران پلت فرم ها که کارگران آن شویم.
وی تاکید کرد: ایران کشور همیشه مستقل و آزاد بوده که مردم آن به حفظ هویت و حریم خصوصی خود پایبند هستند بنابراین باید برای پذیرش هنجارها و ارزش های فضای مجازی آگاهانه با حفظ ارزش های ملی در آن حضور یابیم.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به این که فضای مجازی نظام دموکراسی مشارکتی در دنیا ایجاد کرده و مردم در بسیاری از شئون جامعه مداخله مستقیم دارند، تصریح کرد: در حکمرانی فضای مجازی متخصص ها و نخبگان نقش برجسته دارند و راهبری این فضا از طریق مشارکت تمامی ذی نفعان صورت می گیرد که باید نظام آن تعیین شود.در این فضا نه فقط گروه های نخبگان، طبقه خاص، حکومت ها و سرمایه داران و کارگران که با توجه به خصلت شبکه ای و افقی بودن آن تمامی مردم نقش دارند و دربرگیرندگی آن باعث تنوع بی نظیری در تاریخ بشر شده است تا جایی که گروه هایی که تا امروز پنهان بوده و یا تجمیع نبودند امروز از طریق این فضا به یک دیگر می پیوندند و یکدیگر را پیدا می کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان این که امروز رسانه های اجتماعی نقش بزرگی در جامعه ایفا می کنند و رفتار اجتماعی حکومت داران را تغییر می دهند، افزود: توسعه فضای مجازی الزام بشری، تحول عصری و دوره تاریخی است که باید به آن وارد شویم و اگر کسی خلاف این عمل کند محکوم به نابودی است به خصوص این که ایران با هزاران سال تاریخ و تمدن روشن نمی تواند نسبت به این دوره تاریخی بی تفاوت باشد اما این بدان معنا نیست که در برابر 5 شرکت خارجی منفعل عمل کنیم.
وی گفت: بازیگری و کنش گری همه طبقات اجتماعی در فضای مجازی برای داشتن فضای پاک یکسان نیست و همانطور که حوزه علمیه در برابر اخلاق موضع گیری می کند آیا در حوزه اقتصاد فضای مجازی و ایجاد فضای مجازی پاک توسط کنش گران اجتماعی و اقتصادی موضع گیری می شود؟
وی تصریح کرد: شعار ارتقای سواد دیجیتالی برای درک و استفاده آگاهانه از این فضا کافی نیست بلکه ما باید بدانیم که این فضا محصول کیست و ما در حال توسعه چه بازاری هستیم که اگر بر این مهم پیشتر تاکید شده بود امروز بازار سخت افزار و نرم افزار و حتی پلت فرم های ما در اختیار آمریکا نبود تا جاییکه می توانند برای فعالیت برنامه های ایرانی در این فضا محدودیت ایجاد کنند بنابراین پیش از هر اتفاقی باید سطح آگاهی مردم نسبت به فضای مجازی ارتقا یابد.
وی با اشاره به این که علی رغم شعارهایی که در حوزه نظام یکپارچه و جهانی شدن مطرح می شود دنیا به سمت نظام تک قطبی در فضای مجازی پیش رفته و این به شدت مشکل آفرین است، تاکید کرد: اقتصاد فضای مجازی در حال شکل گیری بر روی پلت فرم ها و سوپر نودها است و این در حالی است که این پلت فرم ها و سوپر نودها دولت ها را به رسمیت نمی شناسند و قدرتشان را از کاربران خود می گیرند و در حقیقت دولت ها با مدل جدید حکمرانی که از آن تعبیر به حکمرانی آشفته می شود روبرو هستند که براساس آن شما باید هوشمندی و آگاهی داشته باشید تا بتوانید این فضا را مدیریت کنید.
وی با بیان این که در ایران دانشگاه ها بازیگران قدرتمندتری نسبت به بخش خصوصی هستند و باید در نظام استانداردگذاری برای فضای مجازی ورود کنند تا بتوانیم از فضایی که امروز در اختیارمان است برای تحقق اهدافمان استفاده کنیم، گفت: در دروان صنعتی نظام سیاسی ما نظام نمایندگی و پارلمانی بوده اما در عصر فضای مجازی به دلیل تکنولوژی محور و چند رشته ای بودن آن شما باید علاوه بر سطوح قانون گذاری، مقرره گذاری، استانداردگذاری و توصیه گذاری نیز داشته باشید و همه این نظامات بایستی پشتوانه قدرتمند و قابلیت پیاده سازی داشته باشند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص نظام حکمرانی فضای مجازی پاک که در شورای عالی فضای مجازی کشور در سال 1393 تصویب شده است، اظهار داشت: براساس تعریف شورای عالی فضای مجازی کشور فضای سالم فضایی است که ضرری به مردم نرساند، ایمن یعنی تهدیدی برای آنها ایجاد نکند و مفید تا معطوف به هدف باشد و در نهایت توسعه و رشد ملت در آن رقم بخورد بنابراین در این فضایی که قدرت توزیع شده، شبکه ای و افقی است و کاربران، پلت فرم ها و سوپر نودهای قدرتمند در آن هنجار سازی و ارزش گذاری می کنند، حکومت نماینده تمام مردمی است که دراین شبکه ها و پلت فرم ها فعالیت می کنند و بایستی از مصالح کشور و منافع عامه مردم در برابر پلت فرم ها پاسداری کند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.