ماموریت:

درامتداد ماموریت محتوایی سازمان صدا و سیما

مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی

 در فضای مجازی

راهبرد:

  • توسعه ضریب نفوذ و میزان مصرف محتوای سازمان در فضای مجازی

  • تولید و توزیع مستقیم محتوا توسط معاونت فضای مجازی

  • اثرگذاری بر پیام و محتوای سایر تولید کنندگان و توزیع کنندگان فضای مجازی

شش زیست بوم قلمرو فرهنگ و افکار عمومی در فضای مجازی

معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما