خانه آخرین مطالبصفحه 32

آینده پیش رو و ضرورت توجه به پیام رسان های بومی

انسان از بدو خلقت در پی انتقال پیام خود به دیگران بوده است و هر چه اندیشه انسانی پرواز کرده، این نیاز تشدید شده است. تا جاییکه با انقلاب صنعتی، رسانه های جمعی را با اهداف گوناگون فراگیر نمود که امروز همه آنها با وجود قدرت زیاد در انتقال پیام رسانه سنتی نامیده میشوند!