خانه بایگانی براساس دسته بندی بخشنامه و انتصابات

انتصاب

جناب آقای محمد گودرزی به عنوان" سرپرست امور بازاریابی و فروش"منصوب شدند.