خانه برچسب نوشته ها پسا تلویزیون

پساتلویزیون در ایران- پیامدهای همگرایی بر سیاستگذاری رسانه ای

معاونت فضای مجازی صداو سیما، به منظور همگامی و همسویی با روندها و رویدادهای بی وقفه و اجتناب ناپذیر که پی در پی در فضای مجازی در حال وقوع است و با اتخاذ نگاهی علمی، نوین،کاربردی، مؤثر و واقع بینانه، به بهره گیری از امکانات و ظرفیت های بسیاری می پردازد که این فضا نوعاً در اختیار می نهد. بر این